www.kunstuitleencuracao.com

Petra

Petra

18
Jan2019

We hereby invite you to the following EVENT where we will be present.

18
Jan2019

Algemene Voorwaarden Klanten

 

Artikel 1. Kunstuitleenovereenkomst
Onder kunstuitleenovereenkomst in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan de huurovereenkomst tussen Kunstuitleen Curaçao als verhuurder van kunstwerken en de klant als huurder, waarbij door Kunstuitleen Curaçao aan de klant één of meerdere kunstwerken worden verhuurd zoals nader omschreven in de aan deze overeenkomst gehechte en door beide partijen ondertekende bijlage en tegen de daarin genoemde huurprijs, en wel onder de hierna te noemen voorwaarden. Waar in deze overeenkomst ‘kunstwerk’ staat, wordt voor zover van toepassing mede bedoeld ‘kunstwerken’.

 Artikel 2. Legitimatie klant
De klant is gehouden voor ondertekening van de overeenkomst aan Kunstuitleen Curaçao een geldig legitimatiebewijs te tonen ter verificatie van de door de klant opgegeven gegevens. Indien de klant een onderneming is welke is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, dient tevens een recent uittreksel uit het handelsregister te worden overgelegd.

 Artikel 3. Adres-/naamswijzigingen
De klant verplicht zich uiterlijk één week voordat zijn adres-/naamsgegevens wijzigen, schriftelijk daarvan aan Kunstuitleen Curaçao opgave te doen.


Artikel 4. Aanvang en contractduur
1. De tussen de partijen gesloten overeenkomst gaat in na de aflevering aan de klant van het door de klant gehuurde kunstwerk en is gesloten voor de periode van 12 maanden. Na de afloop van de huurperiode wordt, zonder opzegging als bedoeld in lid 2, de overeenkomst geacht telkens voor de periode van één kalenderjaar te zijn verlengd.2. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 3 maanden voor de afloop van de in het vorige lid genoemde periode.

 Artikel 5. Transport en verblijfplaats kunstwerk
Het kunstwerk zal getransporteerd, en geplaatst worden en blijven op het door de klant opgegeven adres. Het kunstwerk mag niet in de directe nabijheid van een koude bron, op een vochtige plaats of in direct zonlicht geplaatst worden. De locatie van het kunstwerk gebeurt dan ook uitsluitend in overleg met of op aanwijs van Kunstuitleen Curaçao.

 

Artikel 6. Beschadigingen
De klant is gehouden onmiddellijk na de ontvangst van het kunstwerk te controleren of deze overeenstemt met de in de overeenkomst vermelde specificaties en of het kunstwerk zich in goede staat bevindt. Eventuele gebreken of onjuistheden dienen binnen 48 uur na aflevering aan Kunstuitleen Curaçao te worden meegedeeld. Indien de klant niet binnen 48 uur bij Kunstuitleen Curaçao reclameert wordt het kunstwerk geacht zonder beschadigingen en in goede staat door de klant te zijn ontvangen.

 

 Artikel 7. Gebruik en aansprakelijkheid
1. De klant is gehouden het kunstwerk in goede staat en onderhoud te houden, volgens de specifieke instructies en gebruiksaanwijzingen zoals vermeld in de bijlage bij de overeenkomst, en als goed huisvader te beheren en te onderhouden. Het gehuurde kunstwerk mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe het kunstwerk bestemd is en op de verblijfplaats en locatie als bedoeld in artikel 5.
2. De klant is aansprakelijk voor alle schade welke aan het kunstwerk wordt aangebracht of ontstaat gedurende de tijd dat de klant het kunstwerk onder zich heeft. Ook schade in geval van diefstal of vermissing dient door de klant aan Kunstuitleen Curaçao te worden vergoed, in welk geval als waarde van het kunstwerk geldt de verkoopwaarde als vermeld in de aangehechte bijlage.
3. De klant is verplicht Kunstuitleen Curaçao terstond op de hoogte te stellen indien schade aan het kunstwerk is ontstaan dan wel dreigt te ontstaan.

 Artikel 8. Verbod van wederverhuur
Het is de klant verboden het kunstwerk te verhuren of aan derden in gebruik te geven.

 

Artikel 9. Verbod tot reproductie
1. Het is aan de klant verboden het kunstwerk geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dan wel derden in gelegenheid te stellen tot reproductie, in welke vorm dan ook, hetzij voor eigen gebruik, hetzij voor handelsdoeleinden. Indien de klant in strijd met deze bepaling handelt is hij per reproductie aan Kunstuitleen Curaçao een boete verschuldigd gelijk aan de bij de aanvang van de overeenkomst gestelde verkoopprijs van het kunstwerk, verhoogd met de sedert aanvang van de overeenkomst verschenen jaarlijkse van overheidswege vastgestelde prijsindexcijfers.
2. De klant is aansprakelijk voor alle schade welke Kunstuitleen Curaçao mocht lijden als gevolg van overtreding van het hiervoor genoemde verbod.

 Artikel 10. Rechten van derden
De klant is gehouden ervoor zorg te dragen dat de eigendomsrecht van Kunstuitleen Curaçao en/of de kunstenaar op het kunstwerk onbezwaard blijven. Indien derden ten opzichte van het kunstwerk rechten willen doen gelden of maatregelen treffen zal de klant Kunstuitleen Curaçao daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en die derden terstond kennis geven dat het kunstwerk eigendom is van Kunstuitleen Curaçao en/of de kunstenaar. Indien door maatregelen van derden het kunstwerk uit de macht van de klant mocht geraken zal hij Kunstuitleen Curaçao daarvan terstond in kennis stellen en zonodig zelf voorzieningen daartegen treffen. Kunstuitleen Curaçao houdt zich het recht voor om alle kosten van de door haar noodzakelijkerwijs getroffen en te treffen maatregelen aan de klant in rekening brengen.

 Artikel 11. Einde overeenkomst en teruggave kunstwerk
De klant is gehouden het kunstwerk uiterlijk op de dag dat de overeenkomst eindigt af te geven. Kunstuitleen Curaçao verzorgt het transport naar Kunstuitleen Curaçao of de kunstenaar.

 Artikel 12. Betaling
De huur is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt mitsdien voor de eerste dag van iedere maand door Kunstuitleen Curaçao geïncasseerd. Deze vindt plaats via een door de klant met de ondertekening dezes aan Kunstuitleen Curaçao voor de duur van de overeenkomst verstrekte machtiging tot de automatische incasso van het totaalbedrag van de bankrekening van de klant. De klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat de automatische incasso ook daadwerkelijk plaats kan vinden, zodat de verschuldigde bedragen op iedere eerst dag van de maand zijn bijgeschreven op de bankrekening van Kunstuitleen Curaçao.

 

Artikel 13. Nalatigheid klant
1. Bij niet voldoening van betaling op de vervaldag is de klant over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een hele maand.
2. In alle gevallen waarin Kunstuitleen Curaçao een sommatie, een ingebrekestelling of een exploit aan de klant doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen de klant deze tot nakoming van de overeenkomst of tot afgifte van het kunstwerk te dwingen, is de klant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte aan Kunstuitleen Curaçao te vergoeden.

 Artikel 14. Koopoptie en verkoop
1. De klant heeft het recht het kunstwerk aan te kopen conform het bedrag zoals in de bijlage vermeld. Indien de klant het door hem gehuurde kunstwerk tijdens de duur van de overeenkomst koopt, eindigt ten aanzien van het betrokken kunstwerk de huur van rechtswege per datum koopovereenkomst.
2. Kunstuitleen Curaçao is te allen tijde gerechtigd om een aan de klant in huur gegeven kunstwerk te verkopen aan een derde. In dat geval zal Kunstuitleen Curaçao aan de klant een vervangend kunstwerk ter beschikking stellen.

 Artikel 15. Tussentijdse beëindiging
Indien de klant tijdens de huurovereenkomst:

-      de huurprijs niet op de vastgestelde tijdstippen voldoet;

-      enige andere bepaling van de overeenkomst niet nakomt;

-      surseance van betaling of faillissement aanvraagt;

-      in staat van faillissement wordt verklaard;

-      een akkoord buiten faillissement aanbiedt;

dan wel:

-      indien beslag wordt belegd op zaken van de klant of het gehuurde kunstwerk van de kunstenaar;

-      indien derden jegens de klant maatregelen treffen welke de eigendomsrechten van Kunstuitleen Curaçao en/of de kunstenaar kunnen aantasten;

-      indien de klant komt te overlijden of in geval van een rechtspersoon wordt ontbonden;

heeft Kunstuitleen Curaçao het recht de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen of middels buitengerechtelijke verklaring beëindigd te verklaren zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. De klant zal in gebreke zijn door het enkele ontstaan van een omstandigheid als voormeld. De klant is gehouden om aan Kunstuitleen Curaçao te vergoeden alle schade, kosten en rente als gevolg van een hiervoor bedoelde omstandigheid en als gevolg van de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

 Artikel 16. Omruilrecht
Na een periode van 6 maanden heeft de klant het recht om het kunstwerk om te ruilen voor een ander kunstwerk naar zijn keuze.

 Artikel 17. Overige bepalingen

1. Kunstuitleen Curaçao heeft de mogelijkheid om minimaal 1 keer per kwartaal langs te komen voor inspectie en rapportage inclusief het maken van foto’s.

2. Kunstuitleen Curaçao is gerechtigd om jaarlijks haar verkoop- en huurprijzen te verhogen met het prijsindexcijfer.

3. De klant verplicht zich om op verzoek van Kunstuitleen Curaçao het kunstwerk tijdelijk aan Kunstuitleen Curaçao ter beschikking te stellen voor exposities. Kunstuitleen Curaçao zal in dat geval aan de klant een vervangend kunstwerk ter beschikking stellen voor de duur van de expositieperiode.

4. Kunstuitleen Curaçao is bevoegd aan de overeenkomst voor de klant nadere condities toe te voegen, die als aparte bijlage aan de overeenkomst kunnen worden gehecht en daarvan vervolgens onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

5. Tussentijdse wijzigingen in de omzetbelasting worden aan de klant doorberekend.

 Artikel 18. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend het recht van Curaçao van toepassing. Voor eventuele geschillen is uitsluitend het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao bevoegd.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel & Nijverheid te Curaçao onder nummer 125850.

             Willemstad, 01-07- 2012

 

Get in touch

  • Gosieweg 7
  • Willemstad, Curacao NA
  • +5999 6951088